00 386(02) 252 21 82 >>> DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH PODRAVJA MARIBOR Trubarjeva ul. 15 2000 Maribor <<< dgn.maribor@guest.arnes.si

Obvestilo telesna okvara pravice DGNP MB 30.11.2021

Obvestilo – telesna okvara – nove pravice

Spoštovani
Po Odredbi o določitvi vrst in stopenj telesnih okvar (Uradni list RS, št. 163/21) imajo gluhe osebe nad 95% po
Fowlerju, po novem priznano 80% telesno okvaro. Po prejemu nove odločbe o 80% telesni okvari imate pravice:


 Oproščeni boste dajatve za uporabo vozila pri registraciji vozila, tisti, ki imate okvaro sluha nad 95% po Fowlerju
(Zakon o dajatvah za motorna vozila, U.L. 54/2017 v 9. členu opredeljuje pogoje oprostitve letne dajatve za vozila za
prevoz invalidov). Oproščeni ste za eno vozilo registrirano na svoje ime. Če imate vozilo že registrirano vam bodo
vrnili denar za čas od vloge do konca veljavnosti registracije. Odločbo boste prejeli za vozilo, ki ste ga registrirali in
velja dokler ste lastnik tega vozila. Pri naslednjih registracijah bo oprostitev stekla avtomatsko. Tudi starši, ki imajo
odločbo CSD za nego in varstvo gluhega ali naglušnega otroka v znesku 100,00 eur imajo to pravico. Z odločbo CSD
eden od staršev uveljavi to olajšavo.


Olajšave povezane z zakonom o dohodnini

 • 63.čl. Zakona o dohodnini U.l.117/2006 določa o olajšavah vezano na invalida
  Zavezanec, ki je invalid po zakonu, ki ureja zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov, in ne zaposluje
  delavcev, lahko uveljavlja znižanje davčne osnove v višini 30% povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji,
  zavezanec invalid s 100% telesno okvaro ali zavezanec – gluha oseba pa v višini 60% povprečne mesečne plače
  zaposlenih v Sloveniji za vsak mesec opravljanja dejavnosti.
  Računovodje gluhih in naglušnih podjetnikov bodo pravice uveljavili.
  114. člen (posebna olajšava)
  To pravico imajo starši, ki imajo Odločbo CSD za nego in varstvo gluhega otroka. S to odločbo eden od staršev uveljavi
  to pravico. Priporočamo, da jo uveljavi tisti, ki ima večjo plačo.
  Rezidentom, ki vzdržujejo družinske člane, se prizna zmanjšanje letne davčne osnove, ki znaša za vzdrževanega otroka,
  ki potrebuje posebno nego in varstvo 8.830 eurov letno.
  Za otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo iz 2. točke prvega odstavka tega člena se šteje otrok, ki ima pravico do
  dodatka za nego otroka v skladu z zakonom o starševskem varstvu in družinskih prejemkih,

 • Olajšava, določena v 2. točki prvega odstavka tega člena, se prizna za otroka do dopolnjenega 18. leta starosti, za
  starejšega otroka pa, če neprekinjeno ali s prekinitvijo do enega leta nadaljuje šolanje na srednji, višji ali visoki stopnji,
  vendar največ do dopolnjenega 26. leta starosti. Olajšava se prizna tudi za otroka po tej starosti, če traja njegovo šolanje
  na visoki stopnji pet ali šest let, ali če otrok zaradi daljše bolezni ali poškodbe ni končal šolanja v predpisanem roku.
  Priznavanje olajšave se v navedenih primerih podaljša za toliko časa, kolikor se je šolanje zaradi navedenih razlogov
  podaljšalo.družinskih prejemkih.

 • Postopek: vse boste uredili na Davčnem uradu. Bodite pozorni na to pri odločbi za dohodnino.

 • ZA POMOČ IN SVETOVANJE SMO DOSEGLJIVI: mobitel: 041 777 132 (sms, video klic) in e-
  pošta: dgn.maribor@guest.arnes.si, dgn.maribor@gmail.com.

 • Uradne ure: Trubarjeva 15: pon 9-12, sre 16-18. podružnica Ptuj, Potrčeva 34, vsak tretji petek 16-18.

 • ZA VSTOP V PROSTORE DRUŠTVA MORATE IZPOLNJEVATI POGOJ PCT!

 • Vse aktivnosti in informacije objavljene: http://www.dgnp-mb.si, https://www.facebook.com/dgnp.maribor/

Lep pozdrav

Ernestina Savski l.r.
predsednica

Milan Kotnik l.r.
strokovni delavec-sekretar

(Skupno 150 obiskov, današnjih obiskov 1),

Odredba o določitvi vrst in stopenj telesnih okvar

Na podlagi prvega odstavka 403. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415,
44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17,
40/17, 65/17, 28/19, 75/19, 139/20, 189/20 – ZFRO, 51/21 in 121/21) minister za zdravje ter
minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izdajata

O D R E D B O

o določitvi vrst in stopenj telesnih okvar

1.člen

S to odredbo se določajo vrste in stopnje telesnih okvar, ki pomenijo izgubo,
bistveno poškodovanost ali znatno onesposobljenost posameznih organov ali delov telesa
najmanj za 30 odstotkov.

2.člen

Vrste in stopnje telesnih okvar so določene v Prilogi, ki je sestavni del te odredbe.

KončnI določb

3.člen

Z dnem uveljavitve te odredbe se preneha uporabljati Samoupravni sporazum o

seznamu telesnih okvar (Uradni list SFRJ, št. 38/83 in 66/89).

4.člen

Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike

Slovenije.
Št. 0070-99/2019
Ljubljana, dne 4. oktobra 2021
EVA 2019-2711-0060

Janez Poklukar
minister
za zdravje
Janez Cigler Kralj
minister

za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti

(Skupno 64 obiskov, današnjih obiskov 1),
Dostopnost